Stacks Image 262079

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Borås kommun
Tärby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Tärby kyrka

Tärby kyrka är från 1100- eller tidigt 1200-tal och därmed en av de äldre i Skara stift. Kyrkan byggdes på en plats som förmodligen under hednisk tid var en kultplats. Vid en grävning på kyrkogården på 1960-talet hittades en så kallad järnsten med ett ristat kors och en rund ring, som troligen varit en del av ett offeraltare. Och invid den högt belägna kyrkan finns en gravhög från järnåldern med rika fynd, som tyder på kontakter med romarriket.

1690 befarade man att västra gaveln skulle rasa, och möjligen förlängdes långhuset då västerut. Vid en större utvändig renovering i mitten av 1990-talet noterade man att västgaveln fortfarande lutade och man var liksom 400 år tidigare åter orolig för rasrisk. Efter en byggnadsarkeologisk undersökning konstaterades att det inte var så allvarligt, även om gaveln var dåligt förankrad till långhusmurarna.

En av de äldre inventarierna i kyrkan är en ljuskrona av glas. Traditionen berättar att den fanns redan innan reformationen, och att den då ska ha hängt i Fristads prästgård. Vid tiden för första världskriget bjöd en kringresande nasare 14.000 kronor för kronan, men församlingen tackade nej!

Den nuvarande altaruppsatsen tillverkades 1684 och predikstolens korg antagligen någon gång under tiden 1675-1724. Men ljudtaket tillverkades först 1779.
När kyrkan målades 1801 dekorerades också predikstolen med apostlafigurer, som senare kom att täckas över.
Samtidigt fick taket motiv med tro, hopp och kärlek medan en hand med svärd avbildades över läktare. Koret försågs med språkband.

Korfönstrens glasmosaik tillkom 1933.

När kyrkan renoverades i mitten av 1950-talet återställdes gamla 1600-talsmålningar på predikstolen och altarprydnaden. Man fann då också att bjälklag och takstomme utsatts för rötskador och mycket av det gamla virket fick därför bytas ut. De gamla ursprungliga ekstockarna hade enligt traditionen bland annat hämtats från ekar som fällts på Rångedala åsar samtidigt som domkyrkan i Skara byggdes.

Den gamla dopfunten som tillskrivs mäster Andreas och är från slutet av 1100-talet, har figurframställningar i sju fält. En del av dessa går att identifiera: Som Guds lam, Mikaels strid med draken samt Longinus - alltså soldaten som stack upp Krisus sida när han hängde på korset. Vi ser också bland annat den korsfäste Kristus samt Kristi födelse.

1903 fick kyrkan ett pedalharmonium. Under 1980-talet installerades en ny orgel.

Vid kyrkans södra sida står en solvisare av sandsten från 1633, med siffrorna ristade på ovansidan. Vid en inventering 1918 noterades att solvisaren då stod i sakristian.

En madonnaskulptur från 1200-talet och två andra skulpturer, samt två krucifix från 1600 och 1700-talen finns på Borås museum.

Vid muren i sydöst står en klockstapel från 1750-talet.
Stacks Image 262106