Stacks Image 262149

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Habo kommun
Brandstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Brandstorps kyrka

När den nuvarande träkyrka byggdes i slutet av 1600-talet ersatte den ett medeltida träkapell som flyttades hit på 1620-talet från byn Häldesholm, men som efter kort tid befanns vara i så dåligt skick att det revs.

Klockstapeln som är placerad utanför kyrkogården, mitt för kyrkans nordsida uppfördes 1708. I mitten av 1800-talet klädd stapeln med bräder, men fodret, som var rödmålat, avlägsnades 1963, och stapeln fick sin nuvarande färgsättning.

Sydväst om kyrkan ligger ett bårhus. Vid en sockenstämma 1792 beslutade man att ett ”kyrkohärbärge” skulle uppföras i närheten av kyrkan. Boden var ämnad som förvaringsutrymme för redskap, ved och dylikt. När kyrkostämman 1930 fått byggnadsstyrelsens tillstånd att uppföra ett bårhus inne på kyrkogården, använde man det gamla »härbärgets» virke i gavlarna, men även timret från en nyligen riven äldre byggnåd i trakten kom till användning i långväggarna.

Brandstorps kyrka byggdes under ledning av byggmästare Anders Bengtsson från Jönköping.
Under korgolvet inrättades en gravkammare för familjen Hård. Mer om dem senare.
Senare byggdes kyrkan till. Vapenhuset i väster byggdes år 1700. Sakristian öster om koret tillkom cirka 50 år senare, samtidigt som kyrkans innertak försågs med målningar av Johan Kinnerus från Jönköping, som kanske är mest känd för att tillsammans med Johan Christian Peterson dekorerat Habo kyrka. Jag återkommer strax till kyrkans vackra målningar.

Under andra halvan av 1870-talet genomfördes en modernisering då ytterväggarnas röda färg byttes ut mot gul, fönstren förstorades och takspånen byttes ut. Södra och norra korsarmen försågs med läktare.
Men vid en restaurering som genomfördes 1923 under ledning av arkitekt Erik Fant återställdes kyrkan till det skick den hade på 1700-talet, läktarna i södra och norra korsarmen togs bort och det fönster som satt ovanför predikstolen sattes igen. Väggmålningarna togs fram och takmålningarna tvättades. Dessa har även senare restaurerats.
Då Kinnerus fick uppgiften att utföra målningarna i Brandstorps kyrka hade han redan erfarenhet från att ha målat Barnarps kyrka. Och han hade dessförinnan som gesäll hjälp sin lärare Edward Orm, då denne 1729 utförde målningssviten i Hakarps kyrka.
Han har framställt fem scener i taket, en i var korsarm och en i den förhöjda korsmitten. Målningarna i kortaket återger Treenigheten och Försoningen.

Målningen i korsmitten återger Yttersta domen, där de rättfärdiga ses på till väster. De förtappad kastas i den eviga elden till höger.
I den södra skildras tre händelser ur Första Mosebok: Evas skapelse, Syndafallet och Utdrivandet ur Paradiset. Lägg märke till hur konstnären avbildat djuren i paradiset. En elefant hade han sannolikt inte sett på riktigt utan bara hört talas om.
I norra korsarmen gestaltas Uppståndelsen. Och här har Kinnerus även låtit avbilda Brandstorps kyrka.

I korsmitten ser vi Yttersta Domen.
Och helvetesframställningen återfinns på sin traditionella plats ovanför orgelläktaren i västra delen av kyrkan.

Predikstolen är byggd 1702 av Jonas Ullberg den äldre, som kom från Veliga i Västergötland. Den har fyra bildfält där Jesus och tre av evangelisterna är avbildade. Från vänster till höger finns avbildade Matteus, Markus, Jesus och Lukas. I trappräckets fält finns avbildning av aposteln Johannes.

Altaruppsatsen av snidad och målad furu är från 1749 och troligen tillverkad av sonen till västgötasnidaren Johan Ullberg. Han har visserligen inte signerat sitt verk men man tror att han var den mycket produktive Skånske träsnidaren Johan Ullberg, den yngre kallad.
Han var en av de mest kända av bildhuggarna i Skåne under 1700-talet, och hade börjat med att kombinera sitt bildhuggeri med att bedriva gästgiveri i Hurva. Men eftersom han inte hade laglig rätt att bedriva hantverk utpekades han 1749 som bönhas, varpå han flyttade och istället upprättade sin verkstad i Finja utanför Hässleholm. Därifrån kunde han mer ostört och med stor framgång bedriva sin verksamhet.
Altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1949 av, som det står: ”Enkefru Wälborna fru Catharina Silfversparre efter dess saliga herres afled Öfversteliutnanten Wälborne herr Johan Adolph Hård. De bådas vapensköldar med namn flankerar predellan, Johan Adolph Hårds till vänster, Catharina Silfversparres till höger.

Under kyrkans kor finns en gravkammare inrättad för ätten Hård af Segerstad, och redan 1694 bisattes där stoftet av Eberhard Hård. Medlemmar av familjen Hård har sedan i tre generationer fått sitt sista vilorum under kyrkans kor. Den siste att gravsättas i kammaren som rymmer 13 kistor, varav 7 är barnkistor var häradshövdingen Thure Hård, död 1786.

Ätten Hård af Segerstads jättelika vapensköldar ser vi även till vänster över Johan Adolph Hård. Vapenskölden över Adolph Hård i motsatta hörnet omges av anträd, till höger hans mors, och till vänster hans fars.

Ovanför dopfunten hänger begravningsvapnet till Eberhard Hårds, son till Adolph Hård, och som dog ung år 1694.

Dopfunten i snidad furu är en gåva av häradsskrivaren Johan Bånge och skänktes till kyrkan någon gång under andra halvan av 1700-talet.

Ett krucifix som finns i sakristian är från omkring år 1700.

På väggarna finner vi lampetter av skulpterad furu, troligen skapade av Johan Ullberg d ä omkring 1700.

När kyrkan byggdes om 1877-1878 anförskaffades en orgel byggd av Andreas Åbergh i Karlskrona samtidigt som fasaden ritades av arkitekten Ludvig Hawerman, yngre bror till den mer kände Johan Adolf Hawerman.
1944 installerades en ny orgel byggd av Lindegrens Orgelbyggeri. Orgeln flyttades då bakåt och byggdes delvis in i vapenhusvinden. Den nuvarande orgeln är dock tillverkad 2007 av Ålems orgelverkstad, men man har låtit bevara Hawermans gamla fasad.

Stacks Image 262165