Stacks Image 262150

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Trollhättans kommun
Fors kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Fors kyrka

Kyrkan uppfördes under medeltiden och omtalas för första gången i skriftliga källor 1338, men under nordiska sjuårskriget 1563-70 plundrades och brändes kyrkan av danskarna.

Byggnaden har genomgått flera ombyggnader och restaureringar, men med största sannolikhet finns medeltida murverk bevarat i kyrkans väggar, men oklart i vilken omfattning. Sannolikt är partiet mellan norra och södra långhusväggarnas östligaste fönster sparat. Vissa uppgifter tyder på att även murverket i den östra korväggen kan vara medeltida.

En stor ombyggnad genomfördes 1709 då ett tresidigt kor byggdes, ett nytt tak tillkom och fönstren förstorades. Arbetet skedde på initiativ av kyrkoherde Joachim Kreitlow, som också stod bakom ombyggnaden av ett flertal kyrkor i trakten.

Biskopen förespråkade vid sin visitation 1895 att man skulle bygga till två korsarmar så att en korskyrka uppstod. Kyrkorådet valde att tillfråga arkitekten Adrian Crispin Peterson som lämnade två förslag: en fullständig nybyggnad liknande den i Lysekil alternativt en tvärskeppstillbyggnad. Båda förslagen underkändes emellertid och Peterson fick i stället i uppdrag att rita en tillbyggnad på västgaveln. Denna förkastades först av Överintendentsämbetet, men blev till sist godtagen av domkapitlet i Göteborg, och kunde invigas 1901.
Församlingen blev emellertid aldrig nöjd och tillbyggnaden revs i början av 1950-talet då kyrkan fick sitt nuvarande utseende i samband med arkitekt Axel Forsséns omfattande restaurering med intentionen att återskapa kyrkans 1700-talskaraktär. Efter att Petersons tillbyggnad hade rivits, förlängdes långhuset åt väster.

I samband med renoveringen i början av 1950-talet fick kyrkan också ett nytt högre torn.
Lillklockan heter Karin och är med största sannolikhet från senare hälften av 1300-talet. Den har en text på latin som i översättning har tolkats som :”Låtom oss komma till Döden”. Klockan gjöts ju då digerdöden härjade.
Storklockan är från 1914

Barockinteriören återställdes på 1950-talet, och de apostlamålningar från 1700-talet som tidigare suttit på läktarbröstet och som togs bort vid Peterssons renovering, sattes åter upp på barriären. Dessa är målade av Ditlof Ross, som även 1746 utförde takmålningarna. Motiven utgörs huvudsakligen av moln och änglar mot blå himmel. Den målning föreställande helvetet som vi ser över läktaren flyttades bakåt i samband med att kyrkan byggdes om på 1950-talet, och det mittersta partiet kompletterades då med målerier utförda av konservator Olle Hellström.
Ditlof Ross har även målad det båda andra kyrkorna, Rommel och Upphärads kyrka, i pastoratet.

Dopfunten i vit kalksten som är tillverkad någon gång under 1200-talet är det äldsta inventariet. Runt cupen står det översatt från latin: "Genom din mun, Kristus, vare denna sten välsignad. Alexander gjorde mig”.
De flesta av det stora antal medeltida dopfuntar som fortfarande finns i Sverige och Danmark är anonyma, och endast ett fåtal har stenmästarens signatur. Mäster Alexander har signerat två dopfuntar,. förutom denna i Fors kyrka finns den andra i Tiköp i Danmark.
Mässingfatet i funten är från 1709.

1994 konserverades bland annat predikstolen, ljudtaket, altaruppsatsen och läktarbröstets målerier, liksom ett antal medeltida träskulpturer. Dessa placerades i ett nybyggt skåp på norra långhusväggen och en madonnafigur sattes in i en egen ram nära dopfunten vid södra korväggen.

Altaruppsatsen i barockstil är från första hälften av 1700-talet och tillskrivs Johan Mentz Scheffer, som även utfört altaruppsatsen i grannkyrkan i Upphärad.

Predikstolen i barockstil är snidad 1734 av Michael Schmidt. 1990 flyttades den från södra till norra korväggen. På korgens sidor sitter relief som återger händelser från Jesus sista dagar. Under reliefen sitter rektangulära tavlor där olika bibelord är skrivna och inskriptioner finns även strax under korgens överliggare. Det sexsidiga ljudtaket kröns på toppen av Kristus med segerfanan.
På predikstolen finns även en timglasuppsats med fyra glas och som är av 1700-tal. Järnet på denna har en gång varit förgyllt.

På predikstolen ligger en Karl XII:s bibel, där vi bland kan annat läsa en anteckning: ”Fors kyrka tillhörige. Kiöpt sedan den andre er worden upbränd då Fors kyrka by Brände 1761"

En mässhake är från 1700-talet.

Kormattan som är designad av Sofia Widén är tillverkad 1952 och en gåva till församlingen.

Begravningsskölden som sitter på södra väggen är ett huvudbanér som tillhört löjtnant Hans Henrik von Schmerfeldt på Lundens gård. Hans dotter Johanna Maria von Schmerfeldt gifte sig senare med kyrkoherden Jonas Rhodin i Solberga i Bohuslän. Och deras släkttavla berättar om ovanliga talanger. Carl Max Alexis Rhodin som född 1848 i Köpenhamn blev trolleriprofessor med hela Europa som arbetsfält.
En annan av hans ättlingar var Carl Max Alexander Rhodin som föddes 1871 i Bergen, Norge. Mest känd blev denne under artistnamnet Brazil Jack vars cirkus finns kvar än i dag.
Begravningsvapnet är från 1700-talet och renoverad 1994.

Ljusbäraren i form av ett skepp i smitt järn, är från 2004, tillverkad av konstsmeden Jan Erik Brask efter en idé av dåvarande kyrkoherden Göran Olander.

Kristusfiguren i gips i mellersta fönstret mot norr är tillverkad i Göteborg 1903.

Kyrkans första orgel var byggd 1899 av Johannes Magnusson. Den byttes 1954 ut mot en ny orgel byggd av Hammarbergs Orgelbyggeri AB, som dock innehöll en del pipmaterial från Magnussons verk. Den delvis ljudande fasaden som är placerad på läktaren i väster är ritad av arkitekt Axel Forssén.
Stacks Image 262186