Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Borås kommun
Kinnarumma kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Kinnarumma kyrka

Kinnarumma kyrka som förmodligen är den fjärde kyrkan på orten, är ritad av Göteborgsarkitekten Sigfrid Ericson, och invigdes på den helige Mikaels dag den 29 september 1940.

Kyrkan hade en föregångare som byggdes så sent som i början av 1900-talet, som sin tur hade ersatt en rödmålad träkyrkan från slutet av 1600-talet.

Den gamla träkyrkan, föregångaren till den båda nutida kyrkorna flyttades 1912 till en fornby i Borås där den nu ingår i Borås museum. Kyrktuppen finns dock kvar här i Kinnarumma och sitter i vapenhuset över dörren in till den nuvarande kyrkan.

När man plockade ner träkyrkan hittades under golvet timmer som visade att den hade haft en så kallad stavkyrka, sannolikt byggdes på 1100-talet som föregångare.

Det hade under nästan hela 1800-talet funnits förslag om att låta uppföra en större stenkyrka förlagd någonstans mitt i byn. Så blev det emellertid inte. Framför allt inte sedan ägaren av Rydboholms fabriker uppfört en egen kyrka i Rydboholm i mitten av 1800-talet.

Först i början av 1900-talet beslöt församlingen att bygga nytt. Den stora kyrka som då byggdes av tegel, ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson och uppfördes på en kulle några hundra meter söder om gamla kyrkan. Av denna kyrka som invigdes år 1907 återstår nu endast grunden! Det visade sig nämligen snart att byggnaden som var dåligt byggd, hade drabbats av fuktskador och därför vittrade sönder. Församlingen beslöt så småningom att överge kyrkan och istället avsätta medel till uppförande av en ny kyrka på den äldre kyrkplatsen. 1940 var den nya kyrkan färdig, och under två år låg de båda kyrkor helt nära varandra, fram till i september 1942 då den föregående kyrkan revs.

Blekingekonstnären Gunnar Torhamn har skapat många av den nuvarande kyrkans prydnader, som exempelvis altarprydnaden som föreställer Den Heliga Nattvardens instiftande, den gode Herden och såningsmannen samt Kristi himmelsfärd. 1952 tillkom två träskulpturer skapade av Knut Bengtsson, Svaneholm, föreställande apostlarna Petrus och Paulus.

Kyrkans bänkinredning, orgelfasad, predikstol och altarring ritades av arkitekt Sigfrid Ericson.

1970  gjordes invändiga renoveringar och bland annat utsmyckades predikstolen av Göteborgskonstnären Joel Mila och tre år senare även läktarbröstningen med målningar.

Fem år senare  byggdes läktarunderbyggnaden efter ritningar av arkitekt Arne Nygård. I samband med detta togs de bakre bänkraderna bort och väggarna putsades lika övriga väggar.

På predikstolen ligger dels den gamla kyrkobibeln av år 1704, och dels Gustav Vasas kyrkobibel. Krucifixet är en gåva av Huluds syförening, som även skänkt dopfunten av kolmårdsmarmor.

Vid kortväggen står en vacker moraklocka som kommer från Högshult i Skephult och skänkt av hemmansägare Axel Källqvist, Byaviken.

I kyrkan hänger två ljuskronor. Den ena köptes 1819 och har tidigare hängt i de båda föregående kyrkorna. Den andra ljuskronan är en senare tillverkad kopia.

Orgeln är byggd av Hammarberg i Göteborg.

Nära gången mot kyrkans södra långsida finns ett solur som bär årtalet 1704.

På östra delen av kyrkogården finns en timrad gravtumba som iordningställdes 1783 för Håkan Nilsson i Göllingstorp.
Han var en läkekunnig bonde som på sin tid var mycket anlitad, och hans förråd av medicin och läkarböcker värderades vid bouppteckningen till inte mindre än 200 riksdaler. Som en jämförelse var värdet av en oxe då högst 10 riksdaler.
Stacks Image 262146